MENÜ

TMGD Eğitimi

TMGD EĞİTİMİ İLE İLĞİLİ MERAK EDİLEN TÜM SORULAR İÇİN LÜTFEN KURUMUMUZA AİT OLAN http://www.tmgdgaziantep.com/Default.asp?Page=Hizmetlerimiz DİGER WEB SİTEMİZİ DE ZİYARET EDİNİZ.
 Gisem Akademi(Reyyan Sağlık İş Güv.Hiz.Ltd.Şti) Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Eğitim vermeye yetkili kurumdur.
ADR Sözleşmesi´nin getirdiği yükümlülükler nelerdir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor. 
Tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini Yönetmelikte görmek için tıklayın.
 
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:  1. Gönderen
  2. Paketleyen
  3. Yükleyen
  4. Dolduran
  5. Taşımacı
  6. Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
  7. Alıcı
  8. Boşaltan
  9. Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi 
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme Zorunluluğu
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli MaddeTaşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. 
 
Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamı Cezalar
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamı cezalara ulaşmak için tıklayın.
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Amacı
Ülkemizde çevrenin, insanların ve hayvanların korunmasına katkı sağlama prensibimiz doğrultusunda Özel Ada Akademi olarak T.C. Ulaştirma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle TMGD- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerimizi veriyoruz. 
* 2014’ten itibaren ülkemizde tahminen 50 bin TMGD’ye (Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanı) ihtiyaç duyulacaktır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir. 
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimine Kimler Katılabilir ?
Fen Edebiyat Bölümü Mezunları ve Tüm Mühendislik Fakültesi Mezunları TMGD eğitimlerine katılabilir. 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçeriği
Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. GisemAkademi(Reyyan Sağlık İş Güv.Dan.Ltd.Şti olarak eğitim programımız 8 gün sürmektedir.
Eğitim müfredatı:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
* Eğitim ücretine sınavda da kullanabileceğiniz eğitim materyalleri dahildir!
 
Bir TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı en fazla kaç işletmeye danışmanlık yapabilir?
Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.
 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri
(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
o   1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
o   2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
o    3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
o    4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.
o    5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
o    6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
 
Sertifikaların Geçerliliği ve Yenilenmesi
ADR 1.8.3.16.1    Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir.
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?
TMGD Sertifikasına sahip olan kişilerin sertifika tarihi itibari ile 5 yılda bir defa yenileme eğitimi alarak sınava girerek sertifikasını uzatabilmektedirler. 

Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 
0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com

Design and Coded by Uluhan Yazılım