MENÜ

Konkordato Komiserliği Eğitimi

Konkordato Nedir?
Çeşitli  sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan kuruma konkordato denilmektedir.
Kokordato Komiseri Nedir, Ne İş Yapar?
Konkordato işlemlerine bakan bir nevi icra memurudur. Konkordato komiseri, konkordato anlaşmaların yapılabilmesi ve ticaret mahkemelerindeki bu işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Kuruma bağlı olarak çalışmaktadır. Konkordato anlaşmaların yapılabilmesi ve ticaret mahkemelerindeki bu işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Konkordato komiserleri ayrıca avukatları tayin ederler.
Konkordato Komiseri Aranan Nitelikler Nelerdir ?
Konkordato Komiseri Görevlerine İlişkin Amaç/Kapsam/Dayanak Nedir ?
Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri Nelerdir ?
Tüm soruların cevapları Resmi Gazetede yer alan, Konkordato Komiserliği yönetmeliğinde yer almaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-2.htm

BAŞVURU ŞARTLARI :
Konkordato komiserliği yapabilmek için,aranan nitelikler;

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Tam ehliyetli olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.(Tercihen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk bölümü mezunları tercih edilir.)
 • İflas etmemiş olmak.
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına ü  fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.
 • Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.
EĞiTiM SÜRESİ  : 
Toplam Ders süresi 24 saat
Eğitimler Hafta Sonu Ve Hafta İçi Akşam Olarak Programlanmıştır. Eğitim Tarihleri İçin Lütfen Kurumumuz İle İletişime Geçiniz.03422152328-05349713036

EĞİTİM KONULARI  : 
Konkordato komiserliği Hukuki ve Mali Boyutları

 • Konkordato Komiseri Olabilecek Kişilerin Yetki ve Görevleri
 • Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller
 • Konkordato talebi – Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Konkordato Projesi
 • Finansal Analiz Raporları ile Dayanakları
 • Geçici Mühlet ve Sonuçları
 • Kesin Mühlet, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
 • Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
 • Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması
 • Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk
 • Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
 • Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları
 • Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu
 • Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası
 • Konkordatonun Feshi(Kısmen/Tamamen)
 • Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri
 • Rehinli alacaklılarla Müzakere ve Konkordato
 • İflas İçi (iflastan sonra) Konkordato
 • Mali Boyut
 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
 • Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 
0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com 
 

Design and Coded by Uluhan Yazılım